កសិកម្ម
Agriculture

សណ្តែក
Beans

គ្រាប់​កាហ្វេ
Coffee Beans

ផ្លែឈើ
Fruits

បន្លែ
Vegetables

ចំណីសត្វ
Animal Feeds

ជី
Fertilizer

គ្រាប់ពូជ
Seeds

ផលិតផលកសិកម្ម
Products

ទឹកឃ្មុំ
Honey

ប្រេង
Oil

កសិកម្ម Agriculture

សណ្តែក Beans

គ្រាប់​កាហ្វេ Coffee Beans

ផ្លែឈើ Fruits

បន្លែ Vegetables

ចំណីសត្វ Animal Feeds

ជី Fertilizer

គ្រាប់ពូជ Seeds

ផលិតផលកសិកម្ម Products

ទឹកឃ្មុំ Honey

ប្រេង Oil