សិល្បៈនិងសិប្បកម្ម
Arts & Crafts


ចំឡាក់
Carving & Statue


គំនូរ
Paintings


កាត់ដេរ
Tailors


ម៉ាស៊ីនដេរ
Sewing Machine


ប្រដាប់ប្រដាកាត់ដេរ
Sewing Kit


ក្រណាត់
Fabric


ត្បាញរឺចាក់
Knitting

សិល្បៈនិងសិប្បកម្ម Arts & Crafts

ចំឡាក់ Carving & Statue

គំនូរ Paintings

កាត់ដេរ Tailors

ម៉ាស៊ីនដេរ Sewing Machine

ប្រដាប់ប្រដាកាត់ដេរ Sewing Kit

ក្រណាត់ Fabric

ត្បាញរឺចាក់ Knitting