អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
Food & Beverage

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
ប៊ឺហ្គឺ
Burger

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
ភីហ្សា
Pizza

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
សាំងវិច
Sandwich

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
នំបុ័ង
Bread

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
នំខេក
Cake

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
នំខេក
Cup-Cake

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
ថាកូ
Taco

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
នំបុ័ងសាច់
Bread and Meat

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
តែ
Tea

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
ទឹកក្រូចកំប៉ុង
Coke

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
ទឹកផ្លែឈើ
Juice

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
ស្រាបៀរ
Beer

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
ស្រា
wine

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
កាហ្វេ
Coffee

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
ដូណាត់
Doughnuts

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
ការ៉េម
Ice Cream

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
សូកូឡា
Chocolate

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
ត្រីបំពង
Fish & Chip

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
មាន់​បំពង
Fried Chicken

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
សាឡាដ
Salad

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
អាហារសមុទ្រ
Sea Foods

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
បាយស្រូប
Breakfast Rice

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
បាយ​ឆា
Fried Rice

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
មីឆា
Fried Noodles

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
មីស៊ុប
Souped Noodles

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
នំបញ្ចុក
Rice Noodles

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
បបរ
Rice Pudding

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
ខគោ
Beef and Soup

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
ស៊ុប
Soup

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
ស៊ូស៊ី
Sushi

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
បង្អែម
Dessert

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
បាប៊ីឃ្ជូ
Barbecue

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
សាច់អាំង
Toasted Meat

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
សាច់ដុត
Roasted Meat

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
ប្រហិតបំពង
Fried Meatballs

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
ទឹកក្រឡុក
Smoothies

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
ស្រា
Wine

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
ទឹកសុទ្ធ ទឹករ៉ែ
Mineral Water

អាហារនឹងភេសជ្ជៈ Food & Beverage

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ ប៊ឺហ្គឺ Burger

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ ភីហ្សា Pizza

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ សាំងវិច Sandwich

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ នំបុ័ង Bread

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ នំខេក Cake

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ នំខេក Cup-Cake

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ ថាកូ Taco

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ នំបុ័ងសាច់ Bread and Meat

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ តែ Tea

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ ទឹកក្រូចកំប៉ុង Coke

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ ទឹកផ្លែឈើ Juice

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ ស្រាបៀរ Beer

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ ស្រា wine

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ កាហ្វេ Coffee

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ ដូណាត់ Doughnuts

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ ការ៉េម Ice Cream

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ សូកូឡា Chocolate

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ ត្រីបំពង Fish & Chip

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ មាន់​បំពង Fried Chicken

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ សាឡាដ Salad

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ អាហារសមុទ្រ Sea Foods

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ បាយស្រូប Breakfast Rice

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ បាយ​ឆា Fried Rice

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ មីឆា Fried Noodles

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ មីស៊ុប Souped Noodles

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ នំបញ្ចុក Rice Noodles

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ បបរ Rice Pudding

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ ខគោ Beef and Soup

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ ស៊ុប Soup

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ ស៊ូស៊ី Sushi

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ បង្អែម Dessert

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ បាប៊ីឃ្ជូ Barbecue

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ សាច់អាំង Toasted Meat

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ សាច់ដុត Roasted Meat

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ ប្រហិតបំពង Fried Meatballs

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ ទឹកក្រឡុក Smoothies

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ ស្រា Wine

Food & Beverage អាហារនឹងភេសជ្ជៈ ទឹកសុទ្ធ ទឹករ៉ែ Mineral Water