អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
Food & Beverage


ប៊ឺហ្គឺ
Burger


ភីហ្សា
Pizza


សាំងវិច
Sandwich


នំបុ័ង
Bread


នំខេក
Cake


នំខេក
Cup-Cake


ថាកូ
Taco


នំបុ័ងសាច់
Bread and Meat


តែ
Tea


ទឹកក្រូចកំប៉ុង
Coke


ទឹកផ្លែឈើ
Juice


ស្រាបៀរ
Beer


ស្រា
wine


កាហ្វេ
Coffee


ដូណាត់
Doughnuts


ការ៉េម
Ice Cream


សូកូឡា
Chocolate


ត្រីបំពង
Fish & Chip


មាន់​បំពង
Fried Chicken


សាឡាដ
Salad


អាហារសមុទ្រ
Sea Foods


បាយស្រូប
Breakfast Rice


បាយ​ឆា
Fried Rice


មីឆា
Fried Noodles


មីស៊ុប
Souped Noodles


នំបញ្ចុក
Rice Noodles


បបរ
Rice Pudding


ខគោ
Beef and Soup


ស៊ុប
Soup


ស៊ូស៊ី
Sushi


បង្អែម
Dessert


បាប៊ីឃ្ជូ
Barbecue


សាច់អាំង
Toasted Meat


សាច់ដុត
Roasted Meat


ប្រហិតបំពង
Fried Meatballs


ទឹកក្រឡុក
Smoothies


ស្រា
Wine


ទឹកសុទ្ធ ទឹករ៉ែ
Mineral Water

អាហារនឹងភេសជ្ជៈ Food & Beverage

ប៊ឺហ្គឺ Burger

ភីហ្សា Pizza

សាំងវិច Sandwich

នំបុ័ង Bread

នំខេក Cake

នំខេក Cup-Cake

ថាកូ Taco

នំបុ័ងសាច់ Bread and Meat

តែ Tea

ទឹកក្រូចកំប៉ុង Coke

ទឹកផ្លែឈើ Juice

ស្រាបៀរ Beer

ស្រា wine

កាហ្វេ Coffee

ដូណាត់ Doughnuts

ការ៉េម Ice Cream

សូកូឡា Chocolate

ត្រីបំពង Fish & Chip

មាន់​បំពង Fried Chicken

សាឡាដ Salad

អាហារសមុទ្រ Sea Foods

បាយស្រូប Breakfast Rice

បាយ​ឆា Fried Rice

មីឆា Fried Noodles

មីស៊ុប Souped Noodles

នំបញ្ចុក Rice Noodles

បបរ Rice Pudding

ខគោ Beef and Soup

ស៊ុប Soup

ស៊ូស៊ី Sushi

បង្អែម Dessert

បាប៊ីឃ្ជូ Barbecue

សាច់អាំង Toasted Meat

សាច់ដុត Roasted Meat

ប្រហិតបំពង Fried Meatballs

ទឹកក្រឡុក Smoothies

ស្រា Wine

ទឹកសុទ្ធ ទឹករ៉ែ Mineral Water