អេឡិចត្រូនិក
Electronics


កីឡាវាយកូនបាល់
Tennis


បាល់ទាត់
Soccer


ហែលទឹក
Swimming


បាល់បោះ
Baseball


អាវកីឡា
T-Shirt


ខោកីឡា
Shorts


កីឡារត់
Running


ស្ទូចត្រី
Fishing


កីឡាវាយកូនគោល
Golf

អេឡិចត្រូនិក Electronics

កីឡាវាយកូនបាល់ Tennis

បាល់ទាត់ Soccer

ហែលទឹក Swimming

បាល់បោះ Baseball

អាវកីឡា T-Shirt

ខោកីឡា Shorts

កីឡារត់ Running

ស្ទូចត្រី Fishing

កីឡាវាយកូនគោល Golf